Download het overzicht hier: Ons Vrije Nederland (1597 downloads )

Het blad is tijdens de oorlogsjaren, in een periode van verzet, geboren. Toen in het laatst van de bezettingstijd allerlei elementen in het verzet infiltreerden, die meer aanspraak leken te maken op de term “illegaal” dan op de erenaam “verzetshelden”, werd het de oprichters duidelijk, dat het ondergrondse blad ook na de oorlog voortgezet diende te worden als legaal blad en men koos daarvoor de vorm, die het ondergrondse O.V.N. ook reeds had, n.l. een geïllustreerd weekblad. Hiermee had een nieuwe vorm intrede gedaan in de Nederlandse journalistiek, want een geïllustreerd opinieblad was tot dusverre in ons land onbekend. Van het begin af zijn alle medewerkers zich terdege bewust geweest van
hun taak: ook nu nog verzet aantekenen tegen al dat gene wat verkeerd was en is in onze samenleving. Het was de strijd tegen een verkeerde ideologie – of het nu de almacht van het communisme of van het staatssocialisme was – die richtsnoer was van de redactie. Strijd voor een gezonde democratie, stimulering van de Christelijke beginselen, die in een groot verleden hun stempel op ons volksbestaan hebben gedrukt.
Het voeren van een dergelijke strijd stelt zware eisen, niet alleen redactioneel maar ook commercieel; als opinieblad stelt de inhoud zware eisen en als geïllustreerd blad dient de grootst mogelijke zorg besteed te worden aan de uitvoering. Helaas hebben wij, om aan de eisen die de inhoud stelde te kunnen voldoen, niet altijd zoveel aandacht aan het uiterlijk aanzien van ons blad kunnen geven als wenselijk was. Ons blad verscheen nog steeds met 24 pagina’s terwijl andere geïllustreerde bladen reeds 32 of meer bladzijden telden. Het was ons niet mogelijk dit bezwaar met eigen kracht te ondervangen en daarom hebben wij naar andere middelen en wegen gezocht. Gevolg hiervan is, dat met ingang van 18 Februari
een fusie tot stand is gekomen tussen O.V.N. en het Christelijk nationaal weekblad, uitgave van de N.V. Zomer en Keuning, de Spiegel Voor deze fusie was De Spiegel het aangewezen blad, aangezien zijn redactie een ongeveer gelijke koers zeilde als O.V.N., zij het dan dat meer aandacht werd en wordt gevraagd voor ontspanning wat mogelijk is aangezien dit blad wekelijks 32 pagina’s telt. Van 17 Februari af ontvangen al onze abonné’s derhalve De Spiegel, waarin opgenomen O.V.N. Wij menen er op deze wijze in geslaagd te zijn aan onze lezers te geven waarop zij recht hebben: een blad dat dezelfde richting voorstaat als O.V.N., maar dat door omvang en uitvoering bovendien datgene kan geven, waaraan wij helaas niet konden toekomen. Wij vertrouwen, dat de naam De Spiegel voor al onze lezers – abonné’s en lossenummerskopers – spoedig een even vertrouwde klank zal hebben als de naam O.V.N. en dat de band tussen onze lezers en De Spiegel spoedig even hecht zal zijn als die was tussen hen en ons blad. Die lezers, die gewend waren ons blad in een leesportefeuille aan te treffen moeten wij teleur stellen. De Directie van de N.V. Zomer en Keuning te Wageningen laat niet toe, dat haar bladen in leesportefeuilles circuleren. Wie dus prijs stelt op verdere toezending van het gecombineerde blad, dient zich bij De Spiegel in Wageningen te abonneren.

Vanaf 1945 tot de opheffing in 1950 verschenen Tom Poes en Heer Bommel in OVN.

Bron: directie OVN bij de opheffing in 1950